Pedagog – Psycholog

W związku z obecną sytuacją pedagodzy i psycholodzy szkolni informują, że kontakt z nimi możliwy jest [dodatkowo] poprzez e-dziennik oraz służbową pocztę elektroniczną celem np. umówienia się na spotkanie. Najważniejsze w pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, której ta pomoc ma być udzielona.

PONWTOŚROCZWPIĄ
KATARZYNA CIOK
katarzyna.ciok@zsp4.malbork.pl
08:00-10:30
07:30-11:30
11:30-16:30
08:30-14:10
08:00-12:20
15:30-16:00
MARIOLA KARAŚ
mariola.karas@zsp4.malbork.pl
10:00-13:15
14:15-15:00
10:00-16:00
13:30-15:30
08:50-14:20
07:30-10:30
11:30-13:00
JOANNA KOWNACKA
joanna.kownacka@zsp4.malbork.pl
07:30-11:30
14:15-15:45
07:30-12:30
13:20-14:20
10:30-11:30
07:30-14:00
08:45-09:45
10:30-12:30
AGNIESZKA ROBAK
agnieszka.robak@zsp4.malbork.pl
07:00-12:30
07:00-12:30
07:00-10:30
10:30-14:00
11:00-16:00
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
KATARZYNA CIOK15:00-16:00
MARIOLA KARAŚ15:00-16:00
JOANNA KOWNACKA15:00-16:00
AGNIESZKA ROBAK15:00-16:00

PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO KATARZYNĘ CIOK:

 1. Konsultacja psychologiczna
  • rozpoznawanie potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,
  • zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
  • wspieranie rodziców ucznia oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO MARIOLĘ  KARAŚ:

 1. Konsultacje pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wychowawców.
 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji w Malborku, Ośrodki Pomocy Społecznej
 3. Poradnictwo zawodowe dla uczniów: organizowanie zajęć z doradcą zawodowym z PPP i PUP.
 4. Organizowanie akcji  profilaktycznych i charytatywnych oraz przeprowadzanie programów z zakresu edukacji zdrowotnej.
 5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej oraz rzeczowej dla uczniów z rodzin wymagających wsparcia socjalnego.

PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO JOANNĘ KOWNACKĄ:

1. Konsultacje pedagogiczne:
– rozmowy z uczniami na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych.
– rozmowy z rodzicami uczniów na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych.
– rozmowy z wychowawcami/nauczycielami na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych ich uczniów.
2. Przeprowadzanie i obsługa programów stypendialnych w szkole.
3. Opieka nad wolontariatem szkolnym i działaniami wolontariackimi w szkole i poza szkołą (w środowisku lokalnym).
4. Organizacja pomocy materialnej (m. inn. paczki żywnościowe).
5. Organizacja i przeprowadzanie akcji profilaktycznych, akcji charytatywnych i programów prozdrowotnych.
6. Współpraca z placówkami wspomagającymi proces wychowania ? Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.