Regulamin kontroli frekwencji

REGULAMIN SZKOLNEGO SYSTEMU KONTROLI FREKWENCJI
OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W MALBORKU

§ 1. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.)
 3. Statut Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 27 listopada 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami

§ 2. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

 1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych odbywa się wyłącznie przez dziennik elektroniczny (moduł FREKWENCJA i przycisk USPRAWIEDLIW).
 2. Usprawiedliwić nieobecność ucznia może rodzic, opiekun prawny albo pełnoletni dany uczeń.
 3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych jest wychowawca klasy, bądź wyznaczony przez dyrektora szkoły inny nauczyciel.
 4. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia wymaga podania uzasadnienia, które powinno zawierać przyczynę nieobecności.
 5. Usprawiedliwienie, które nie zawiera podanego ważnego powodu nie zostanie rozpatrzone. Bez rozpatrzenia pozostają również usprawiedliwienia typu: ?proszę o usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecnych w szkole od ? do??
 6. Usprawiedliwienie na prośbę rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia podlega ocenie i weryfikacji przez wychowawcę klasy.
 7. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności mogą być dodatkowo:
  1. zwolnienia lekarskie;
  2. wezwania do sądu lub innej instytucji publicznej/państwowej;
  3. zaświadczenie z sądu lub innej instytucji państwowej/publicznej o przyczynie nieobecności wynikającej z istotnych społecznie przyczyn lub nieprzewidzianych zdarzeń;
  4. zaświadczenia z klubów sportowych w związku z udziałem ucznia w zawodach potwierdzone pieczątką klubu i podpisem trenera.
 8. Nieobecności ?nagłe?, np. w wyniku złego samopoczucia ucznia, powinny być zgłoszone wychowawcy klasy.
  1. wychowawca klasy podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia i usprawiedliwieniu takiej nieobecności;
  2. w przypadku nieobecności wychowawcy klasy uczeń powinien powiadomić wicedyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego o sytuacji;
  3. osoba, która zwalnia ucznia, powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji;
  4. wychowawca klasy dokonuje oceny sytuacji i usprawiedliwia taką nieobecność poprzez wpis ?usprawiedliwiony?.
 9. Usprawiedliwienia nieobecności na pojedynczych godzinach lekcyjnych dokonuje wyłącznie wychowawca klasy po uprzedniej ocenie sytuacji, w jakiej ta nieobecność zaistniała. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1, którzy są młodocianymi pracownikami usprawiedliwiają każdą nieobecność szkolną zaświadczeniem lekarskim: druk ZUS ZLA.
 10. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia możliwe jest w ciągu 7 dni od jej zakończenia, tj. od powrotu ucznia do szkoły.
 11. Nieobecność związana z reprezentowaniem szkoły ?na zewnątrz? lub związana
  z przygotowaniem do zawodów, konkursu lub występu wewnątrzszkolnego skutkuje wpisem do e-dziennika ?nieobecny z przyczyn szkolnych?.

§ 3. ZASADY ZWALNIANIA Z  LEKCJI

 1. Zwolnienie ucznia z całej lekcji lub z części ostatniej lekcji wymaga formy pisemnej (wpis w e-dzienniku) z podaniem przyczyny zwolnienia.
 2. Powodem takiego zwolnienia może być np.:
  1. brak dojazdu w godzinach późniejszych do domu ze szkoły;
  2. konieczność wizyty lekarskiej o godzinie zbliżonej do godziny zakończenia zajęć;
  3. sytuacje nagłe;
  4. inne ważne przyczyny.
 3. Zwolnienie ucznia możliwe jest wyłącznie z 10 minut ostatniej lekcji. Zwolnienia dłuższe skutkują wpisem ?nieobecny? w dzienniku elektronicznym i wymagają usprawiedliwienia zgodnie z zasadami zawartymi w §2 niniejszego regulaminu.
 4. Prośba o zwolnienie ucznia wymaga formy pisemnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 5. Prośbę należy kierować do wychowawcy klasy. Wychowawca ocenia zasadność zwolnienia i wprowadza stosowną informację w dzienniku elektronicznym widoczną dla nauczyciela prowadzącego lekcję, z której uczeń ma zostać zwolniony.
 6. Zwolnienie z powodu braku dojazdu do domu możliwe jest tylko w sytuacji, gdy ostatnia lekcja w planie ucznia kończy się na 8. bądź późniejszej godzinie lekcyjnej.
 7. Zwolnienia z powodu braku dojazdu do domu z kilku minut z wcześniejszych godzin lekcyjnych nie są możliwe.
 8. W przypadku problemów z dojazdem do domu prośba o zwolnienie wymaga dołączenia wykazu rozkładu jazdy od przewoźnika.
 9. W przypadku, gdy zwolnienie z powodu braku dojazdu do domu ma charakter cykliczny, wychowawca klasy wprowadza odpowiednią informację do e-dziennika w informacjach dodatkowych w kartotece ucznia (zapis taki spowoduje umieszczenie obok nazwiska ucznia
  w module frekwencja ikonki dokumentu, w której będzie odpowiedni zapis zamieszczony przez wychowawcę klasy).
 10. Do zwolnień w związku z sytuacją nagłą ? np. złe samopoczucie ? stosuje się odpowiednio zapisy  § 2. ust. 9.
 11. Brak wpisu przez wychowawcę klasy nie wyklucza możliwości zwolnienia ucznia. Jednak rodzic/opiekun prawny lub uczeń pełnoletni musi przedstawić pisemną prośbę wraz
  z uzasadnieniem potrzeby zwolnienia z kilku minut lekcji.
 12. Zwolnienie z 10 minut ostatniej (8. lub późniejszej) lekcji nie skutkuje wpisem ?nieobecny?.
 13. Prośba o zwolnienie ucznia niepełnoletniego musi zawierać klauzulę; ?Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za ucznia z chwilą opuszczenia przez niego terenu szkoły?. Prośby o zwolnienie, które nie zawierają powyższej formuły pozostają bez rozpatrzenia.
 14. W przypadku zwolnienia ucznia z całej lekcji przez wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły do realizacji zadań szkolnych (np. przygotowanie do występu, konkursu itp.) uczniowi takiemu wpisuje się ?nieobecny z przyczyn szkolnych?.

§ 4. SPÓŹNIENIA UCZNIÓW NA  LEKCJE

 1. Spóźnienie na pierwszą w danym dniu lekcję ucznia, nieprzekraczające 10 minut, skutkuje wpisem ?spóźniony? w e-dzienniku.
 2. Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje wpisem ?nieobecny?.
 3. Jeśli uczeń przedstawi uzasadniony powód spóźnienia nauczyciel prowadzący zajęcia może po ocenie sytuacji dokonać zmiany wprowadzonego wpisu w e-dzienniku.
 4. W przypadku spóźnienia ucznia wynikającego z realizacji zadań szkolnych wyznaczonych przez dyrektora szkoły lub wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym zamieszcza się wpis ?obecny?.