Europejskie praktyki wizją przyszłości – lipiec 2019

Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-064449 pod nazwą ?Europejskie praktyki wizją przyszłości?, zorganizowany dla naszej szkoły przez Powiat Malborski dla  uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik i technik elektronik

Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-064449

pn. ?Europejskie praktyki wizją przyszłości?

Potrzeby:

 1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego praktycznego poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb europejskiego rynku pracy. Poprawa kompetencji zawodowych uczniów z uwzględnieniem nowoczesnego wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego, korelacji pomiędzy kształceniem praktycznym a teoretycznym, kompetencji interpersonalnych.
 2. Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez nabycie umiejętności współpracy w grupie, odnalezienie się w nowej sytuacji i adaptację do nowego, międzynarodowego środowiska pracy oraz organizację staży zawodowych dla uczniów , a także upowszechnianie dobrych wzorców kształcenia zawodowego.
 1. Podniesienie jakości edukacji językowej poprzez wprowadzenie metod zwiększających umiejętności posługiwania się językiem branżowym /technicznym/zawodowym, przełamanie barier  komunikacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki języków obcych. Praktyka zagraniczna umożliwi uczniom samokształcenie i poszerzenie zasobu słownictwa poprzez kontakt z ,, żywym językiem?.
 2. Wprowadzenie nowych metod/narzędzi, które dadzą uczniom możliwość zdobywania i wykorzystania wiedzy zawodowej w międzynarodowym środowisku zawodowym i promowanie mobilności, tak by ułatwić im ich dalszy rozwój osobisty, rozwinąć w nich poczucie przedsiębiorczości inicjatywy oraz zwiększyć ich zdolność do zatrudnienia oraz mobilność, a przez to wyrównać ich szanse na europejskim rynku pracy. Udział w stażach umożliwi poznanie organizacji i dyscypliny pracy w przedsiębiorstwach zagranicznych. Zdobyte przez praktykanta doświadczenie, potwierdzone certyfikatem EUROPASS Mobility, zwiększy szanse na lepsze zatrudnienie.
 3. Nawiązanie nowych kontaktów przez otwarcie się na współpracę międzynarodową ?doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów według nowoczesnych europejskich standardów, a przez to zwiększenie w nich świadomości wartości europejskich doświadczeń i zapewnienie ścisłej korelacji kształcenia zawodowego z potrzebami europejskich pracodawców.
 4. Promocja szkół uczestniczących w projekcie, w Europie i wymiana dobrych praktyk ? organizacja wspólnych działań, a przez to umocnienie wizerunku szkół biorących udział w przedsięwzięciu w wymiarze międzynarodowym, poprzez kształtowanie pro-europejskiego wizerunku szkół w środowisku lokalnym. Szkoły jako placówki podejmujące skuteczną współpracę międzysektorową w celu zapewnienia kształcenia na europejskim poziomie.

Cele:

 1. Zwiększenie kompetencji zawodowych, wzbogacenie warsztatu pracy uczniów, m.in. poprzez zdobycie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy branżowej.
 2. Doświadczenie na płaszczyźnie europejskiej, które będzie stanowiło uzupełnienie do kształcenia praktycznego w szkołach. Uczestnictwo w zagranicznych stażach określonych zawodów (technik elektronik, technik mechanik, technik logistyk i technik ekonomista) umożliwi pozyskanie nowych form pracy, wiedzy i praktyk stosowanych w wymiarze europejskim, które ułatwią korzystanie z ostatnio pozyskanego nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych w szkołach a także pozwoli na sprawne posługiwanie się różnymi narzędziami informatycznymi, nowoczesnymi technologiami
 3. Wymiana dobrych praktyk, pomysłów i informacji z zakresu elektroniki, mechaniki, logistyki czy ekonomii.
 4. Kształtowanie otwartości na różnice kulturowe i językowe.
 5. Wzrost kompetencji języka angielskiego (zarówno tego używanego na co dzień jak i branżowego).
 6. Nadanie europejskiego wymiaru szkołom biorącym udział w projekcie.
 7. Pozyskanie nowych kontaktów zawodowych (które można również wykorzystać do dalszej współpracy).
 8. Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych (społecznych) poprzez podtrzymywanie pozytywnych relacji z pracodawcami i innymi uczestnikami, rozwój osobowości.
 9. Podniesienie umiejętności samokształcenia poprzez wzrost poczucia własnej wartości i samodzielności.