Informatyka

Przedmiotowy system oceniania

Ocena celująca (6) ? uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności opisane w podstawie programowej, samodzielnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika; na lekcjach jest aktywny.
Ocena bardzo dobra (5) ? uczeń samodzielnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika; na lekcjach jest aktywny; posiada wiadomości i umiejętności opisane w planie wynikowym.
Ocena dobra (4) ? uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie ćwiczenia z podręcznika; na lekcjach jest aktywny; posiada wiadomości i umiejętności opisane w planie wynikowym.
Ocena dostateczna (3) ? uczeń samodzielnie wykonuje łatwiejsze ćwiczenia z podręcznika, czasami z pomocą nauczyciela; stara się pracować systematycznie, robi postępy; posiada wiadomości i umiejętności opisane w planie wynikowym.
Ocena dopuszczająca (2) ? uczeń wykonuje łatwe ćwiczenia z podręcznika z pomocą nauczyciela; posiada wiadomości i umiejętności opisane w planie wynikowym; ma problemy z systematycznością, niemniej jednak nie przekreśla to możliwości postępów w ciągu dalszej nauki.

Progi procentowe ocen z informatyki

od

do

ocena

0 %

40 %

1

41 %

59 %

2

60 %

74 %

3

75 %

87 %

4

88 %

95 %

5

96 %

100 %

6

Wskaźnik frekwencji a możliwa ocena za aktywność

od

do

aktywność

0 %

50 %

1

51 %

65 %

2

66 %

75 %

3

76 %

85 %

4

86 %

95 %

5

96 %

100 %

6