Program profilaktyczno-wychowawczy LO, T, BS

Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły znajduje się w plikach do pobrania na końcu prezentowanego raportu.

Raport końcowy dotyczący modyfikacji programów wychowawczo- profilaktycznych obowiązujących w Zespole Szkół Technicznych
w Malborku

Raport stanowi dokument końcowy z modyfikacji programów wychowawczo- profilaktycznych skierowanych do:

 • uczniów klas  IV Liceum Ogólnokształcącego,

Modyfikacji  dokonał zespół w składzie:

Mariola Karaś, Katarzyna Ciok, Joanna Drelich, Małgorzata Złotkowska

Celem modyfikacji programów wychowawczo- profilaktycznych było:

 1. Uwzględnienie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024  art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900)
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie..
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 • Uwzględnienie edukacji włączającej dotyczącej projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach Działania Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej).

Celem przeprowadzonej ewaluacji było:

 • badanie poczucia bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i zdrowotnego uczniów
  w szkole
 • poznanie aktualnych zadań szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania
 • badanie poziomu świadomości zagrożeń związanych z treściami publikowanymi
  w Internecie i mediach społecznościowych  oraz bezpiecznego poruszania się w sieci
 • zbadanie, czy szkoła umożliwia uczniom realizowanie się w działania wolontariatu
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia
 • zbadanie zapotrzebowania dotyczącego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Modyfikacja programów profilaktycznych obowiązujących w ZST w Malborku była przeprowadzana metodą sondażu diagnostycznego, którego techniką jest ankieta,
a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety on- line. Podczas diagnozy uwzględniana była również obserwacja.

Badanie było przeprowadzane w dniach od 17.09.2023 r. do 25.09.2023 r.
i wzięło w nim udział:

 • 197  uczniów
 • 85  rodziców/opiekunów prawnych
 • 13 wychowawców    

Badanie dotyczące edukacji włączającej w ramach projektu będzie przeprowadzane w dniach od 27.09.2023 r. do 02.10.2023 r.
Wyniki z w/w badania będą uwzględnione w aneksie szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych.

W wyniku analizy kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez uczniów ZST
w Malborku można wysnuć następujące wnioski:

 1. Zdaniem uczniów najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie szkoły profilaktyki
  i wychowania powinno być według hierarchii:
 2. wzmacnianie poczucia własnej wartości
 3. uczenie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 4. wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb
  i możliwości.
 • Uczniowie spotykają się w szkole z przejawami negatywnych zachowań. Najczęstsza forma dotyczyła agresji słownej oraz używek, głównie nikotynizm. Uczniowie odpowiedzieli, że czasami była to agresja fizyczna. Duża ilość osób ankietowanych udzieliła odpowiedzi, ze nigdy nie dotknęło ich zjawisko cyberprzemocy w szkole. Część ankietowanych odpowiedziało, że czasami miało to miejsce.
 • Ankietowani uczniowie w zdecydowanej większości (94,9%) są świadomi zagrożeń wynikających z uzależnień, w tym uzależnień od Internetu oraz treści publikowanych
  w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Zdaniem osób ankietowanych odnośnie umożliwienia realizacji w szkole wolontariatu połowa uczniów ankietowanych nie wie, czy istnieje taka możliwość (50,8%). Z kolei 40, 5 %  stwierdziła, iż  szkoła realizuje taką formę działalności.
 • Zdecydowana większość uczniów szkoły, nie jest zaangażowana w wolontariat.
 • Według uczniów potrzeby i problemy występujące w społeczności naszej szkoły i profilaktyki to między innymi:
 • pomaganie uczniom w realizowaniu ich pasji z danej dziedziny
 • więcej wycieczek i dni tematyczne
 • pomoc w samorozwoju i poczuciu bezpieczeństwa
 • bezkarność niektórych uczniów
 • dużo zajęć lekcyjnych do późnych godzin
 • Zdaniem ankietowanych szkoła w dalszym stopniu powinna wspierać uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w radzeniu sobie z trudnościami w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu poprzez:
 • rozwijanie zainteresowań (koła zainteresowań dostosowane do potrzeb uczniów)
 • spotkania ze specjalistami z danej dziedziny
 • indywidualne rozmowy z wychowawcą i/lub pedagogiem, psychologiem

W wyniku analizy kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez rodziców/opiekunów prawnych ZST w Malborku można wysnuć następujące wnioski:

 1. Zdaniem rodziców/opiekunów prawnych najważniejszym zadaniem w zakresie profilaktyki i wychowania powinno być na pierwszym miejscu uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ale równie istotne i mocno podkreślane przez rodziców jest wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju. Nieco mniej ankietowanych rodziców zwróciło uwagę na propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Zdaniem rodziców, opiekunów prawnych ich dzieci spotykają się w szkole
  z przejawami negatywnych zachowań. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło agresji słownej. Rodzice uważają, że często w szkole ich dzieci spotyka ten problem. Poza tym rodzice zwrócili uwagę, że czasami uczniowie spotykają się również z przejawami agresji fizycznej oraz z problemem używek w szkole, głównie chodzi o papierosy.
 • Zdaniem rodziców/opiekunów prawnych ich dzieci są świadome zagrożeń wynikających z treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Szkoła zdaniem rodziców/opiekunów prawnych umożliwia uczniom realizowanie się w działaniach wolontariackich. 
 • W zdecydowanej większości dzieci ankietowanych rodziców nie są jednak zaangażowane w wolontariat na terenie szkoły.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zwrócili uwagę , że  największą potrzebą jest budowanie postawy tolerancji oraz kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole. Poza tym istotne jest również skupienie się na relacjach między uczniami, budowaniu poczucia ich wartości i wzajemnego szacunku. Ważne też jest zdaniem rodziców motywowanie ich dzieci do większego zaangażowania w życie szkoły, np. do konkursów.
  Jeżeli chodzi o problemy to rodzice wskazywali głównie na brak wyjazdów
  z wychowawcą na wycieczki, zbyt duży dystans między nauczycielami a uczniami.
 • Zdaniem rodziców/opiekunów prawnych szkoła może i powinna wspierać uczniów  
  i rodziców w radzeniu sobie z trudnościami w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu poprzez:
 • podejmowanie tematyki na godzinach wychowawczych
 • spotkania ze specjalistami
 • indywidualne rozmowy z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą
 • rozwijanie zainteresowań

W wyniku analizy kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez wychowawców  ZST
w Malborku można wysnuć następujące wnioski:

 1. Zdaniem wychowawców najważniejszym zadaniem w zakresie profilaktyki
  i wychowania na pierwszym miejscu jest uczenie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Bardzo istotne jest również wzmacnianie poczucia wartości uczniów. Na kolejnym miejscu uplasowało się propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Zdaniem wychowawców  spotykają się oni w szkole z przejawami negatywnych zachowań. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło agresji słownej. Wychowawcy uważają, że najczęściej w szkole  spotykają się z tym problemem.  Poza tym spory odsetek ankietowanych wychowawców zwrócił uwagę na cyberprzemoc wśród uczniów oraz problemy dotyczące nikotynizmu.
 • Zdaniem zdecydowanej większości wychowawców uczniowie są świadomi zagrożeń związanych z treściami publikowanymi w Internecie i w mediach społecznościowych.
 • Zdaniem wychowawców szkoła umożliwia uczniom realizację w zakresie podejmowania działań wolontariackich.
 • Większość ankietowanych wychowawców (ponad połowa)  odpowiedziała,  że ich wychowankowie nie są  jednak  zaangażowani w wolontariat.

  Zdaniem wychowawców największym problemem w szkole jest:
 • palenie papierosów i e-papierosów
 • wulgaryzacja języka, agresja słowna
 • hejt w Internecie
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • lekceważenie obowiązków szkolnych przez uczniów
 • brak konsekwencji w działaniu

Największe potrzeby dotyczące naszej szkoły i profilaktyki zdaniem wychowawców to:

 • przeciwdziałanie przemocy fizycznej i słownej
 • praca w zakresie kultury osobistej uczniów

7.     Zdaniem wychowawców szkoła może wspierać uczniów i rodziców w radzeniu sobie  z trudnościami w prawidłowym rozwoju i zdrowym trybie życia głównie poprzez   (kolejność chronologiczna):

 • spotkania ze specjalistami z danej dziedziny
 • indywidualne rozmowy z wychowawcą i/lub pedagogiem, psychologiem
 • wspólne rozmowy z uczniem, rodzicem i wychowawcą i/lub pedagogiem/psychologiem
 • rozwijanie zainteresowań
 • przekazywanie informacji na temat konsekwencji zachowań ryzykownych

Na podstawie powyższych wniosków nastąpiła modyfikacja programów wychowawczo- profilaktycznych skierowanych do:

 • uczniów klas IV Liceum Ogólnokształcącego i  Technikum nr 2,
 • uczniów klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

Wnioski końcowe:

1.      Pomoc i wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli poprzez konsultacje z pedagogiem specjalnym zgodnie z zadaniami według Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

2.      Wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

3.      Wsparcie uczniów, ich rodzin przybyłych z zagranicy, w szczególności z Ukrainy adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

4.      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

 • Wsparcie i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 •  Zwiększanie poziomu motywacji u uczniów przez nauczycieli do nauki i systematycznego uczęszczania na zajęcia dydaktyczne oraz do większego zaangażowania w życie szkoły.
 • Położenie większego nacisku na postawy tolerancji i wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów.
 • Działania zmierzające do zniwelowania negatywnych zachowań wśród uczniów zwłaszcza agresji słownej, nikotynizmu.