RODO – Informacja

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Plac Narutowicza 14 82-200 Malbork – Pani/Pana danych osobowych :

I. Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem ? iod@mainsoft.pl,

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 • ustawy z 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz.59 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2018 r. poz. 996)
 • ustawy z 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 r. nr 3, poz.19 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2018 r. poz. 967)
 • ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 r. nr 24, poz. 141 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2018 r. poz.917)
 • ustawy z 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 r. poz. 223 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2016 r. poz.902)
 • ustawy z 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (Dz.U. 1991 r. nr 95, poz.425 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2017 r. poz.2198)
 • ustawy z 15 kwietnia 2011 r. – o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 r. nr 139, poz.814 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2017 r. poz.2159)
 • ustawy z 27 października 2017 r. – o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 r. poz.2203)

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 4. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły).

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.